Вашите прашања за нас се најважни

 
 

 Согласно член 243 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот ...▼

49 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Ве известуваме дека иако добивате отпуст од државјанството на Република ...▼

45 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 
 
Почитувана,
Доколку Вашето дете има македонско државјанство, на излез од државата треба да поседува македонска патна исправа.
 
Во спротивно може да се соочите со проблем. За време на престојот во државата можете да извадете патна исправа по брза постапка.
 
43 посети
Среда, 9. јуни. 2021  MK 

 Согласно одлуката на ЕУ за либерализација на визниот режим со Република Северна Македонија донесена на 19 декември 2009 година, на државјаните на Република Северна Македонија им се овозможува безвизен влез и претстој до 90 дена, во период до шест месеци, во земјите потписнички на Шенгенскиот договор.

50 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Согласно член 243 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права (Сл. Весник на Република Северна Македонија, бр. 92/2008), ’’ Странски физички лица, државјани на државите членки на Европската унија и на ОЕЦД (Организација за економска соработка и развој), можат со наследување да стекнуваат права на сопственост врз недвижни ствари на територијата на Република Северна Македонија под исти услови како и државјаните на Република Северна Македонија.

45 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Во врска со вашето прашање од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија го добивме следниот одговор, цитирам:

Ве упатуваме на членот 9 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија ( Сл. весник на Република Северна Македонија број 67/1992, 20/2003, 46/2004, 73/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011, 55/2016), според кој ‘’Патниот лист е лична исправа која му се издава на државјанин на Република Северна Македонија кој останал во странство без патна исправа, само за враќање во земјата, како и на членот 17 од истиот закон според кој ‘’ Патниот лист го издава дипломатско –конзуларното претставништво на Република Северна Македонија во странство на државјанин на Република Северна Македонија, кој во странство останал без патна исправа’’.

За подетални информации околу издавањето на патниот лист, лицето е потребно да се обрати до надлежното конзуларно претставништво на Република Северна Македонија во странство.

47 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Согласно одлуката на ЕУ за либерализација на визниот режим со Република Северна Македонија донесена на 19 декември 2009 година, на државјаните на Република Северна Македонија им се овозможува безвизен влез и претстој до 90 дена, во период до шест месеци, во земјите потписнички на Шенгенскиот договор.

40 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 1. Дали смеам да возам во Р.М. со таа возачка (моментално колата ми е со косовски таблици)?
2. Планирам да купам кола со Р.М. таблици. Дали смеам да ја возам колата со косовска возачка дозвола?

Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (’’Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.54/07, 86/08, 98/08, 106/08, 128/08, 64/09, 161/09, 51/11, 114/12 и 27/14), ’’странец кој привремено престојува во Република Северна Македонија и државјанин на Република Северна Македонија кој престојува или живее во странство и повремено доаѓа во Република Северна Македонија, врз основа на важечка странска возачка дозвола што ја издава надлежниот орган на странската држава и под услов на реципроцитет, може да управува со моторно возило со странски регистарски таблици, на територијата на Република Северна Македонија, за време на својот привремен престој во Република Северна Македонија, за време од шест месеца од денот на влегувањето во Република Северна Македонија, односно странец не може да управува возило со македонски регистарски таблици.

48 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Ве известуваме дека за вашето прашање обратете се до Дипломатско Конзуларното Претставништво на Република Северна Македонија во Њу Јорк, за да прашате дали уште функционираат мобилните станици за добивање на патна исправа на Република Северна Македонија во САД.

49 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 Согласно член 243 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права (Сл. Весник на Република Северна Македонија, бр. 92/2008), ’’ Странски физички лица, државјани на државите членки на Европската унија и на ОЕЦД( Организација за економска соработка и развој), можат со наследување да стекнуваат права на сопственост врз недвижни ствари на територијата на Република Северна Македонија под исти услови како и државјаните на Република Северна Македонија.

Во истовреме ве известуваме дека иако добивате отпуст од државјанството на Република Северна Македонија не го губите правото на старосна пензија.

Напоменуваме дека вие можете да поднесет бараење за повторен прием во државјанство на Реублика Северна Македонија по поминати на најмалку 3 години од денот на отпустот до денот на поднесувањето на барањето за повторен прием.

48 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 
 

Бидејќи најголем број од поставените прашања се однесуваат за добивање ...▼
file 27 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

Голем број од поставените прашања се однесуваат на признавање на ВОЗАЧКИТЕ ...▼ 27 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 1. Барање за издавање на пасош, уредно и читко пополнето,
 2. Наплата ...▼ 25 посети
  Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 За лица постари од 27 години пасошот се издава со рок на важење од десет ...▼ 22 посети
Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 1. Потврда за буква
 2. Потврда за име
 3. Потврда за државјански ...▼ 27 посети
  Вторник, 26. јануари. 2021  MK 

 1. Молба, се пополнува во Амбасадата
 2. Патна исправа на пријавителот ...▼ 25 посети
  Вторник, 26. јануари. 2021  MK