ONTAKT ADRESAT E ORGANIZATAVE TË MËRGIMTARËVE NGA MAQEDONIA

Ju lutemi që të na ndihmoni tíi plotësojmë me të dhënat për organizatat e mërgimtarëve duke na dërguar

të dhëna të sakta në e-mailin: info@minisel.gov.mk

  

   Kërkim i detajuar sipas tipit të organizimit

    

   Gjithashtu kërkimi mund të bëhet me fjalë të rëndësishme,

   si për shembull me emër të qytetëve, lagjeve, rrugëve dhe ngjajshëm